นโยบายความเป็นส่วนตัว

carmana.com

บทนำ

ขอต้อนรับสู่ carmana.com ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท คาร์มานา จำกัด กับบริษัทในเครือและบริษัทลูก (โดยเรียกแต่ละบริษัทหรือโดยรวมว่าคาร์มานา“, “เรา“, “พวกเรา“, “ของพวกเรา“) คาร์มานาให้ความเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราและเป็นความรับผิดชอบของเรา ที่จะจัดการคุ้มครองและดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของคุณที่คุณได้มอบไว้ให้แก่เรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (“นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบาย“) ถูกสร้างขึ้นจากการรวบรวม การใช้การเปิดเผยหรือการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของลูกค้า และยังให้ความช่วยเหลือคุณในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการมอบข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของคุณให้กับเรา ถ้าหากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายของพวกเรา โปรดติดต่อเราผ่านทางช่องทางติดต่อทางเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลหรือข้อมูลประเภทใดๆที่สามารถยืนยันตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นให้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในนโยบายนี้เป็นต้นไป เราไม่ได้ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรวมไปถึงข้อมูลที่ได้มาโดยไม่มีการระบุชื่อหรือรวมรวม เพื่อให้ข้อมูลนั้นไม่อาจใช้เพื่อการระบุตัวบุคคลได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะโดยการใช้ประกอบกับข้อมูลอื่น หรือโดยวิธีการอื่นใด

คาร์มานายังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการให้บริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท บิซคาร์ท จำกัด (“บิซคาร์ท“) ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าประกันภัยและผู้ให้บริการอื่นๆที่ให้การบริการหลายอย่างบนเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าเราอาจส่งหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อจำเป็นเพื่อให้บริการหรือมอบข้อเสนอต่อคุณจากผู้ให้บริการที่หลากหลาย

ในการใช้บริการของเราหรือบริการของบิซคาร์ท การลงทะเบียน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือการโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา คุณได้ยอมรับข้อตกลงทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุณ ได้มอบความยินยอมในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อเรา ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่เราต้องการ เราอาจไม่สามารถให้การบริการบางส่วนต่อคุณได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอยู่ภายใต้กฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลในประเทศไทย เราจะตรวจดูและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เพื่อให้ความคุ้มครองต่อลูกค้าของเราและให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของกฎหมายไทย เรายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ ซึ่งเป็นสิทธิเด็ดขาดของเราโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า แต่เราจะแจ้งไปยังคุณหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายของเรา

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรและเมื่อไหร่?

เรารวบรวม ดำเนินการและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณและอุปกรณ์ใดๆที่คุณอาจใช้:

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราจะรวบรวม?

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมโดยใช้ Local Storage และเทคโนโลยีลักษณะเดียวกัน

เราใช้ Local Storage และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันนี้ในการรวบรวมข้อมูลอันเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของคุณ ที่มีต่อบริการของเราเพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากแหล่งข้อมูลอื่น

เราอาจอนุญาตให้คุณเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์สังคมออนไลน์หรืออาจใช้เว็บไซต์ดังกล่าวนี้ในการสร้างบัญชีของคุณ หรือในการเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณกับทุกๆ เว็บไซต์สังคมออนไลน์ เว็บไซต์สังคมออนไลน์อาจทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยอัตโนมัติผ่าน การเชื่อมต่อบัญชีซึ่งถูกจัดการโดยเว็บไซต์สังคมออนไลน์ของคุณกับบัญชีบนเว็บไซต์ของคาร์มานา ในการนี้ คุณได้ตกลงให้เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษาข้อมูล ที่ได้รับจากเว็บไซต์สังคมออนไลน์ตามโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร?

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการจัดเตรียมและพัฒนาการให้บริการของเรา เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณและบริการของเรา เพื่อให้บริการแก่คุณ เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน บรรเทา และสืบสวนการกระทำที่ฉ้อฉลหรือผิดกฎหมาย นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

การสื่อสารทางการตลาดแต่ละครั้งที่เราได้ส่งไปให้คุณจะมีข้อแนะนำการอนุญาตให้คุณบอกปฏิเสธในการรับการสื่อสารทางการตลาดในอนาคต นอกจากนี้ หากในเวลาใดที่คุณไม่ต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดในอนาคตใด ๆ หรือต้องการให้ลบชื่อของคุณออกจากรายการจดหมาย โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงและอัปเดทข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร?

เพื่อเป็นการรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจะถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คุณสามารถที่จะเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ให้ทันสมัยได้ ดังนี้

เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

เราคุ้มครองข้อมูลของคุณโดยใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงโดยไม่มีสิทธิ์ การเปิดเผยและการปลอมแปลงข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คาร์มานาตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับเรา อย่างไรก็ตามในบางเหตุการณ์เราอาจจะแบ่งปันและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทในเครือ หุ้นส่วน บริษัทลูกและ/หรือบุคคลที่สามโดยปราศจากการบอกกล่าวต่อคุณ

การเปิดเผยข้อมูลนี้อาจจำเป็นเพื่อให้คุณเข้าถึงบริการของเรา เพื่อทำตามหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาของเรา หรือเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ บรรเทา และสืบสวนการกระทำที่ฉ้อฉลหรือผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

บริษัทในเครือคาร์มานา

ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการทางการเงิน

เพื่อจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ เช่น บริการแนะนำไฟแนนซ์ บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ บริการยกเลิกประกันภัย

การบังคับใช้กฎหมาย หน้าที่ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล

การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์

หากเราจะพัฒนาธุรกิจของเรา ควบรวมหรือถูกซื้อกิจการโดยบริษัทอื่น เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ในกรณีการซื้อขายกิจการ การควบรวม การฟื้นฟูกิจการ การเลิกกิจการหรือเหตุการณ์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ถูกโอนไป

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับหลังจากวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ทางเราขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแก้ไข ทบทวน อัพเดตและ/หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ฝ่ายเดียวในเวลาใด ๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและ/หรืออัพเดตเพื่อให้เป็นไปตามเทรนด์ นโยบาย กฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่จำเป็น จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังคุณ และ/หรือบอกกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทคาร์มานา การที่คุณยังใช้เว็บไซต์ของคาร์มานา และ/หรือบริการภายหลังการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนและ/หรืออัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา แสดงว่าคุณยอมรับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขแล้ว